Vắc xin Coronavirus ( COVID-19)

 

Spanish English

 

Theo hướng dẫn của Bộ Dịch Vụ Y Tế Tiểu Bang (DSHS: từ viết tắt của nó trong tiếng Anh), JPS đang cung cấp chích ngừa COVID-19 cho những người ở tuổi 5 trở lên, hiện đang là bệnh nhân JPS và là thành viên gia đình của nhân viên JPS. 

Liều chích vắc xin thứ ba được đề nghị cho những bịnh nhân bị suy giảm miễn dịch đã được chích vắc xin Pfizer hay Moderna , và cho những người trên 65 tuổi đã được chích Pfizer. Liều chích thứ ba không được xem như là liều tăng cường. Liều chích thứ ba cho cho bịnh nhân bị suy giảm miễn dịch hay bệnh nhân trên 65 tuổi có sẵn tại các Phòng Khám Y Tế Cộng Đồng JPS.

Cho những bệnh nhân không bị suy giảm miễn nhiễm, JPS đang chờ sự hướng dẫn của Liên Bang và Tiểu Bang và chấp thuận cho chích liều thứ ba, được đề nghị như liều tăng cường. JPS sẽ chia sẻ những thông tin hội đủ điều kiện cho liều tăng cường và sẵn sàng cho những bệnh nhân khác và nhân viên trong thời gian rất gần.

Thuốc chích ngừa có tại những cơ sở JPS chỉ cho người có hẹn. Bệnh nhân hội đủ điều kiện và thành viên gia đình có thể làm cuộc hẹn để được chích COVID-19 bằng một trong những cách dưới đây: 

  • Làm hẹn trực tiếp bằng dùng MYChart 
  • Gọi số 817-702-1100 để làm một cuộc hẹn. 

 

Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân của chúng ta, JPS yêu cầu một trong những giấy tờ sau đây phải trình ra trước khi được chích vắc xin. 

  • Bằng lái xe 
  • Thẻ nhận dạng được cấp bởi tiểubang 
  • Phiếu học bạ có ngày tháng năm sinh 
  • Giấy khai sinh 
  • Phiếu chích ngừa có ngày tháng năm sinh 

 

Có câu hỏi về hội đủ điều kiện? Xin vào đọc trang mạng của Texas Department of State Health Services để biết thêm thông tin. 

Nếu quý vị không thể làm cuộc hẹn tại JPS vì không hội đủ điều kiện, nguồn cung cấp vắc xin, hay cuộc hẹn không có, quý vị có thể ghi danh với Tarrant County Public Health ( Y Tế Cộng Đồng Quận Tarant) và làm một cuộc hẹn vắc xin với trung tâm cung cấp địa phương. Tìm một danh sách những trung tâm cung cấp tại khu vực của quý vị. 

Quý vị có cần được chở đi và về miễn phí tới JPS để chích COVID-19 không? JPS hợp tác với Trinity Metro và Quận Tarrant cho bệnh nhân có thể đi và về miễn phí để tới hẹn chích COVID-19. Xin bấm vào đây để biết thêm thông tin. 

Quý vị có những câu hỏi về vắc xin? 

Xin đọc những Câu hỏi và Trả lời ( FAQs) từ Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC: Center for Disease Control and Prevention) và  Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas. 

 

Phân bổ vắc -xin: Giai đoạn 1A Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh Những Câu Hỏi và Trả Lời Vắc Xin
Phân bổ vắc -xin: Giai đoạn 1B Bộ Y Tế Tiểu Bang Texas Câu Hỏi và Trả Lời Vắc Xin