Residents

Radiology Fourth-Year Residents 

  • Ranjit Kapil, DO
  • Jason Savikko, DO

Radiology Fifth-Year Residents 

  • Daniel Davignon, DO
  • Anatoliy Nekoz, DO
Radiology Residents 2013